Wybrane opracowania dotyczące formacji kapłanów1. Ks. Jan Wątroba, Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Częstochowa 1999, ss. 315.

2. Ks. Jan Wątroba, Więź kapłana ze wspólnotą wiernych w kontekście permanentnej formacji duchowej kapłanów, w: Duchowość przełomu wieków, seria: Mistyka polska, nr 7, red. ks. Stanisław Urbański, ks. Marek Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2000, s. 394-417.

3. Bp Jan Wątroba, Oczekiwania Kościoła wobec odpowiedzialnych za formację stałą kapłanów, w: Formatio Permanens 1 (2001) 11-30.

4. Ks. Adam Kokoszka, Blaski i cienie formacji stałej polskich kapłanów, w: Formatio Permanens 1 (2001) 31-41.

5. Bp Andrzej Suski, Priorytety duchowości kapłana trzeciego tysiąclecia, w: Duchowość osób powołanych, seria: Mistyka polska, nr 9, red. ks. Stanisław Urbański, ks. Marek Szymula, Wyd. UKSW, Warszawa 2002, s. 13-27.

6. Bp Józef Szamocki, Formacja w instytutach świeckich kapłańskich, w: Duchowość osób powołanych, dz. cyt., s. 28-38.

7. Bp Jan Wątroba, Wzajemne relacje kapłanów i wiernych świeckich w procesie dojrzewania duchowego, w: Duchowość osób powołanych, dz. cyt., s. 39-56.

8. Amadeo Cencini FdCC, Oddech życia. Łaska formacji permanentnej, . Joanna Zarzycka, Wyd. Salwator, Kraków 2003, ss. 256.

9. G. Colombo, M. Guasco, A. Torresin, P. Tremolada, M. Zattoni, Księża - tak, ale nie sami. Kapłani a wspólnota, . Patrycja Mikulska, Wyd. Salwator, Kraków 2003.

10. Bp Paweł Socha CM, Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej (Prezentacja dokumentu), w: Formatio Permanens 4 (2004) 32-44.

11. Bp Jan Wątroba, Nauczanie Jana Pawła II skierowane do kapłanów w ciągu 25 lat pontyfikatu, w: Dobry Pasterz 29 (2004) 205-212.

12. Krzysztof Wons SDS, Zadania dla kapłanów w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Ecclesia in Europa", w: Pastores 29 (2004) 213-232.

13. Formacja stała kapłanów w Kościele Katolickim w Polsce. Stanowisko Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej, w: Formatio Permanens 4 (2004) 10-31.

14. Ks. Adam Kokoszka, Omówienie wyników ankiety dotyczącej formacji stałej polskich kapłanów, w: Formatio Permanens 5 (2005) 59-74.

15. Amadeo Cencini FdCC, Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, . Krzysztof Stopa, Wyd. Salwator, Kraków 2006, ss. 355.

16. Ks. Tadeusz Huk, Spowiedź księdza, w: Pastores 34 (2007) 149-153.

17. Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik, red. Józef Augustyn SJ, Jakub Kołacz SJ, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2007, ss. 667.

18. Sztuka bycia księdzem. Poradnik, red. Józef Augustyn SJ, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2010, ss. 702.

19. Ks. Marek Chmielewski, Kapłańska spowiedź, w: Byście świadczyli w godzinach próby, red. W. Janiga, Przemyśl 2010, s. 121-144.

20. Kapłan we wspólnocie wierzących. Różne aspekty formacji i posługi kapłańskiej, red. nauk.: Ks. Adam Kokoszka, Ks. Jacek Siewiora, Wyd. Biblos, Tarnów 2010, ss. 285.

21. Ks. Tomasz Rusiecki, Zamieszkam w domu Pana. Medytacje i modlitwy dla kapłanów i osób konsekrowanych, Wyd. Jedność, Kielce 2012, ss. 208.

oraz książki z serii "Biblioteka Pastores".

 

Informacje bibliograficzne
prosimy nadsyłać na adres Sekcji (tomasztr@wp.pl).